Organisatie

Neem een kijkje achter de schermen van wijk Dorp. Ontdek de organisatie voor de wekelijkse kerkdiensten en de vele activiteiten. Onder gezamenlijk vind je wat we samen met wijk Oost doen.

Wijk Dorpskerk

Overzicht van het wijkwerk

De Hervormde Gemeente Aalsmeer behoort als onderdeel tot de Nederlands Hervormde Kerk. In de lijn van de kerkorde is de Hervormde Gemeente Aalsmeer een centrale gemeente met twee wijkgemeenten nl. Dorp en Oost en de daaraan verbonden predikantsplaatsen.
In een centrale gemeente, dus ook in de Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaan enkele centrale organen, zoals de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters, en diverse commissies. Over deze organen en commissies vindt u in de website verdere informatie.
Daarnaast kent elke wijkgemeente haar wijkkerkenraad, die vooral op inhoudelijke terrein, geheel zelfstandig beleid kan voeren.
De doelstelling of taak van de kerkenraad is eenvoudig gezegd: het leiden van de gemeente.
Binnen de kerkenraad bestaan verschillende ambten en die elk een eigen taak hebben. Samen met de predikant dienen zij de gemeente.
De kerk kent drie ambten nl.de predikant, de ouderling en de diaken.
De nieuwe leden van de kerkenraad worden aangesteld door de kerkenraad van wijk Dorp. In principe wordt het ambt uitgevoerd voor een termijn van vier jaar met een maximum van 12 jaren aaneengesloten.

Vier keer per jaar wordt de Dorpskerk en wijkgebouw Irene schoongemaakt door een grote groep gemeenteleden. Hierover leest u meer in de brief en het rooster bij documenten.

De commissie bestaat uit een aantal gemeenteleden die de kerkrentmeesters op allerlei praktische zaken ondersteunen. Te denken valt aan het bestellen van koffie, thee en schoonmaakartikelen. Versiering van de kerk en wijkgebouw Irene tijdens kerst en andere feestelijke momenten. Contactpersoon richting het schoonmaakbedrijf dat wijkgebouw Irene wekelijks schoonmaakt etc.

Onderhoud van de tuin rondom de kerk en klein onderhoud aan de buitenzijde van de kerk is de taak van deze enthousiaste groep. Zij houden de dakgoten en afvoeren schoon, repareren kleine schades aan de dakbedekking en andere voorkomende reparaties.

Willo Schaaij (dorpskerk@gmail.com) houdt voor onze wijkgemeente een ledenlijst bij. Wijzigingen van gegevens worden uitgewisseld met het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, dat op zijn beurt weer contact onderhoudt met de landelijke ledenadministratie van de PKN.

Normaal gesproken hoeft u bij een verhuizing niets te doen. De overheid geeft de verhuizing door aan de kerk, behalve als u zelf bij de burgerlijke stand heeft aangegeven dit niet te willen. Als u naar een andere plaats verhuist, dan komt u automatisch terecht in de kerkelijke gemeente op het nieuwe woonadres. Wilt u liever bij een andere wijkgemeente horen dan waar u automatisch bij bent ingedeeld, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.

Vrouwenraad werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Per wijk is een diaken als contactpersoon aangewezen. De vrouwen van de vrouwenraad bezoeken ouderen (boven de 75 jaar) in de gemeente. Ook organiseren ze speciale contactmiddagen voor ouderen. Met heel veel plezier komen ouderen samen tijdens onze bekende Kerst- en Paasmiddagen. Daarnaast komen ze een meerdere keren bijeen voor andere themamiddagen.

In het Team Diensten zit de eigen voorganger, de contactpersoon die het preek- en organistenrooster opstelt en vertegenwoordigers uit de muziekgroep. In dit team worden de grote lijnen uitgezet voor de diensten en vinden evaluaties plaats. Tevens wordt het afgesproken beleid betreffende de diensten bewaakt.

Contactpersoon voor team Diensten is Robert Jan Wesselius 0650264336

Elke week wordt de dienst begeleid door het orgel en een muziekgroep (in wisselende samenstelling met oa piano, drum, gitaar en basgitaar). Wij zingen met de gemeente zowel psalmen en gezangen uit het liedboek, maar ook liederen uit de diverse bundels zoals Opwekking, Hemel Hoog, Evangelische liedbundel.

Iedere zondagmorgen is er in het wijkgebouw na de dienst koffie, thee en limonade voor de bezoekers. Een team is verantwoordelijk voor het klaarzetten, uitschenken en opruimen.

De koster is verantwoordelijk voor praktische zaken voor, tijdens en na de diensten. De koster zorgt voor het openen en sluiten van de kerk, het luiden van de klok, het vegen van sneeuw, het klaarzetten van water voor de spreker, etc. De kosters rouleren in een team.

Peter Verhoef is aangesteld als zogenoemde “kerkbewaarder”. Hij ziet erop toe dat alles binnen het kerkgebouw op orde is en regelt het kostersrooster. Zijn telefoonnummer is 0297-366 365.

Aan het begin van de dienst worden er door de ambtsdrager van dienst mededelingen voorgelezen. Deze worden opgesteld in overleg met de eigen voorganger en de kerkenraad.

Iedere zondag is er een nieuwsbrief waarin actuele zaken staan betreffende onze gemeente zoals de weekagenda, roosters en nieuwsberichten over diverse activiteiten. Deze wordt bij het binnenkomen van de kerk uitgereikt en bevat tevens de liturgie. U kunt de meeste zondagsbrieven tot een jaar terug op deze website lezen. Kies hiertoe in het menu DIENSTEN de optie Zondagsbrieven.

Contactpersoon is René Spaargaren, rene.kerkenraadaalsmeer@gmail.com, tel. 0630816420.

Kopij kan ingeleverd worden tot woensdagavond 20.00 uur per e-mail: rene.kerkenraadaalsmeer@gmail.com.

Kopij kan ook op papier worden ingeleverd via onze postbus 333, 1430 AH Aalsmeer.

Stukjes voor de zondagsbrief worden alleen geaccepteerd als deze direct betrekking hebben op onze wijkgemeente.

De bloemen in de dienst worden na afloop geschonken aan ouderen (80+) die hun verjaardag vieren, naar gemeenteleden die een jubileum vieren, naar zieken of naar anderen die een bemoediging of felicitatie verdienen.

Contactpersoon voor de bloemen  is Peter van de Velde, 0620445424.

Als er een gastpredikant voorgaat, wordt aan hem een voorbedebriefje gegeven. Op dit briefje staat voor welke mensen en situaties wij graag willen dat de predikant voorbede doet. Punten waarvoor voorbede wordt gevraagd kunnen worden doorgegeven aan de kerkraadsleden. 

Een team van gemeenteleden heet bij toerbeurt de mensen bij de ingang van de kerk welkom en deelt de liturgie uit. Met een vriendelijk gezicht wensen zij u iedere zondag weer een goede dienst toe. We zoeken nog nieuwe mensen die dit een keer in de acht weken willen doen, zodat degenen die dit al heel lang doen, eens afgelost kunnen worden.

Contactpersoon: Cees van Vliet, cdvvliet@delta.nl, tel. 0651221757.

Een aantal gemeenteleden heeft de taak om bij calamiteiten in de kerk op te treden en de mensen zo nodig veilig de kerk uit te leiden.

Voor gemeenteleden die graag de kerkdiensten willen bezoeken, maar niet in staat zijn om hier zelf naar toe te gaan is er een mogelijkheid dat men gehaald en gebracht wordt. Contactpersoon is Henk van Klinken, tel. 06 – 15 00 30 34.

De commissie Weeksluiting Zorgcentrum Aelsmeer organiseert elke vrijdagmiddag een weeksluiting in het Zorgcentrum. Naast het bestuur van de commissie zijn er vele vrijwilligers bij betrokken. De commissie valt onder de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, wijk Dorp.

Contactpersoon: Wim van Veen, tel. 0620468522.

Binnen de Dorpskerk kennen we ‘oudsten voor rouw- en trouwdiensten’. Zij zijn aangesteld vanuit het verlangen om de betrokkenheid van de gemeente en de kerkenraad zichtbaar tot uitdrukking te brengen in rouw- en trouwdiensten. De meeste kerkenraadsleden doen overdag namelijk betaald werk en dat maakt het moeilijk om bij zulke diensten aanwezig te zijn.

Oudsten voor rouw- en trouwdiensten worden aangezocht, aangesteld en ingezegend voor hun taak door de kerkenraad, na overleg en overeenstemming met het Pastorale Team.

Wanneer een rouwdienst/uitvaart of een huwelijksdienst gepland en voorbereid wordt, neemt de voorganger of het Pastorale Team contact op met alle aangestelde oudsten voor rouw- en trouwdiensten en overlegt met hen over de vraag wie van hen bij de komende dienst aanwezig zal zijn.

Geluid en beeld worden verzorgd door Team Techniek. De algemene coördinatie van dit team ligt bij Willo Schaaij, dorpskerk@gmail.com, 0640166251

Geluid

De Dorpskerk is voorzien van moderne geluidsapparatuur. Naast gebruik tijdens de kerkdiensten wordt deze ook gebruikt bij andere activiteiten. Ook is het mogelijk om kerkdiensten achteraf nog te beluisteren. Een team van geluidsmensen zorgt voor een goede weergave.

Contactpersoon is Anton Piet, tel. 0650241203

Beeld

De diensten in de Dorpskerk worden uitgezonden via Kerkdienstgemist en YouTube. Ook worden de zondagmorgen diensten uitgezonden naar de grote zaal van het zorgcentrum Aelsmeer.

Contactpersoon voor de video is Sjoerd Hoogendoorn, tel. 06 – 13 82 14 62. 

Tijdens de dienst worden liederen en bijbelteksten op diverse schermen geprojecteerd. De uitzendingen worden voorzien van ondertiteling. Contactpersoon voor deze zaken is Willo Schaaij, tel. 0640166251.

Voor zaken omtrent speciale verlichting kunt u terecht bij Martijn Jongkind, tel. 06 – 22 79 23 62.06

Inhoud accordeon

HOME
DIENSTEN
VOOR VOLWASSENEN
VOOR DE JEUGD
VOOR DE WERELD
ORGANISATIE
ACHTERGROND

Jeugdleiders
Dit onderdeel van de site is speciaal opgezet voor jeugdleiders. Je vindt hier..

..de link naar de online mediatheek voor jeugdleiders
..informatie over hoe het jeugdleidersteam werkt
..het jeugdbeleidsplan, je kunt het hier downloaden
..een beschrijving van hoe jeugdpastoraat is opgebouwd
..het rooster om te bidden voor de jeugd
Online mediatheek voor jeugdleiders
Zoek je als jeugdleider een leuke werkvorm of een toepasselijk filmpje voor het kindermoment, de kindernevendienst, club- of tienerwerk? Voor jou hebben we een gezamenlijke ‘padlet’ (een soort site die werkt als een prikbord) aangemaakt, waarop je terecht kunt om dit sneller te vinden. De padlet functioneert als een portaal waarvanuit je kunt gaan zoeken naar werkvormen/filmpjes/ideeën voor kinder- en jeugdwerk. Je kunt ook zelf een link, foto, filmpje of tekst toevoegen of verwijderen waardoor de padlet up-to-date blijft! De link van de padlet is: http://nl.padlet.com/timovdh/ntbc1jbponmu

Jeugdleidersteam
Het jeugdleidersteam (afgekort JLT) bestaat uit jeugdleiders vanuit de verschillende gelederen van het jeugdwerk. Ze komen jaarlijks een aantal keer samen om het jeugdbeleid, nieuwe initiatieven, eventuele knelpunten en de overgang van kinderen tussen de clubs te bespreken. Het JLT overlegt via de jeugdouderling(en) met de Kerkenraad.

Jeugdbeleidsplan
De koers van het jeugdwerk is verwoord in het jeugdbeleidsplan. Het is een uitgebreide versie van datgene wat in het beleidsplan van de gemeente staat. Het is samen te vatten in deze negen kernwaarden of bouwstenen waar we aan blijven werken:

Gedreven en inspirerende jeugdleiders
Relevant geloofsonderwijs
Eigentijdse en plezierige activiteiten
Eén samenhangend geheel
Betekenisvolle relaties
Talentgerichte verantwoordelijkheden
Realiseerbaar diaconaat
Toegankelijk jeugdpastoraat
Afhankelijkheid van God
Nieuwsgierig hoe we dit verder hebben uitgewerkt? Hier kun je het hele jeugdbeleidsplan downloaden.

Jeugdpastoraat
Je zou het jeugdpastoraat in onze gemeente op kunnen delen in drie facetten:

(1) Basispastoraat
De manier waarop in onze gemeente het clubwerk en de catechisatie worden vorm gegeven vormen de basis voor het jeugdpastoraat. We streven ernaar dat ieder kind, tiener of jongere door een jeugdleider wordt gekend en gezien. Ook proberen we oog te hebben voor hen die niet (meer) deelneemt aan activiteiten. Voor jeugd die om wat voor reden ook extra zorg nodig heeft is die beschikbaar.

(2) Extra zorg
Misschien loopt het niet lekker in het gezin of op school. Of het kan zijn dat er grote geloofsvragen zijn om eens over door te praten. Ook kan het zijn dat het kind niet goed aard in de club. Een kind, tiener of jongere kan zelf contact opnemen met de voorganger, maar ook een jeugdleider of ouder kan dit doen wanneer die extra zorg of advies nodig is.

(3) Bijzondere zorg
Het kan zijn dat er naast pastorale zorg door een jeugdleider of jeugdpastoraal werker ook bijzondere zorg nodig is. In dat geval kan er doorverwezen worden naar een plek waar die zorg gegeven kan worden. Het contact met het kind, de tiener of jongere blijft dan nog steeds belangrijk!

Bidden voor de jeugd
Een van onze bouwstenen voor het jeugdwerk is onze afhankelijkheid van God. Gebed is een uitdrukking van onze afhankelijkheid van God. In het JLT is daarom besloten te bidden voor de jeugd door deel te nemen aan de wekelijkse gebedsbijeenkomst (van 19:00 tot 19:45). Iedere jeugdleider is twee keer dit jaar ingedeeld om deel te nemen.

Reacties welkom!
Mist er nog iets op deze plek? Of heb je een idee, opmerking of reactie naar aanleiding van het lezen van het bovenstaande of het beleidsplan? Schroom niet en neem dan contact op met de jeugdouderling(en) via de Kerkenraad.

Inloggen

Genesis 12:3 – ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.

Als Hervormde Gemeente weten we ons onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, Gods oogappel. De werkgroep Israël zoekt naar wegen om de relatie met het Joodse volk aan te halen en te herstellen. Dit doet de werkgroep door het organiseren van Bijbelstudie avonden, bijeenkomsten en uitwisselingen met Joodse gemeenschappen in onze directe omgeving en in Israël zelf.

Gezamenlijk

Wat beide beide wijken gezamenlijk doen

De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit de wijkgemeenten Dorp en Oost.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit leden van de twee wijkkerkenraden. Men vergadert 6 maal per jaar en bespreekt die zaken die kerkordelijk tot het takenpakket behoren. Tevens worden de onderwerpen besproken, welke door de wijkkerkenraden worden aangedragen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad vallen o.a. de redactie en inhoud van het kerkblad, de Hervormde Jeugdraad, de Christelijke Jeugdkampen. het preekbeurtenrooster (in overleg met de predikanten) en daarmee het vaststellen van de kerkdiensten, het maken van het collecterooster, studieverlofregeling voor de predikanten, het vaststellen van de beleidsplannen. de jaarrekening en begroting van de Diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Hierbij wil de AK de gemeente informeren over de wijzigingen in de plaatselijke regeling AK 2019: Plaatselijke regeling Aalsmeer 2019. 

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorieën, kerken en wijkgebouwen, en het aanstellen van de voorgangers en ander personeel inclusief hun honorering. Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan:

 • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
 • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans, lidmaatschapsbijdrage, oogstcollecte, aanvragen van subsidies en andere activiteiten.
 • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik en de exploitatie van de kerkgebouwen, pastorieën, wijkgebouwen en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkrentmeesters;
 • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
 • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in dienst zijnde personeel;
 • De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kerkelijk bureau.
 • De binnen haar verantwoordelijkheid te rekenen begeleiding van het kerkblad.
 • Het college van kerkrentmeesters van de centrale gemeente wordt gevormd door leden uit de twee wijkgemeente. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode.

Om het bovenstaande beleid uit te kunnen voeren, laten de kerkrentmeesters zich bijstaan door de volgende commissies:

 • Kerkbladcommissie
 • Kerkelijk bureau
 • Financiele administratie
 • Verkoop collectebonnen

Het kerkblad wordt uitgegeven voor de Hervormde Gemeente te Aalsmeer, de Protestantse Gemeente te Aalsmeer en de Samen Op Weg gemeente te Kudelstaart. De kerkbladcommissie zorgt wekelijks (met uitzondering van enkele vakantieweken) voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad.

De kerkbladcommissie laat zich hierin bijstaan door een groot aantal vrijwilligers, die er uiteindelijk voor zorgen, dat het kerkblad wekelijks bij u bezorgd wordt, huis aan huis, via de post of tegenwoordig per e-mail.

De kerkbladcommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De redactie en inhoud is een verantwoordelijkheid van de kerkenraden.

In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Betaling daarvan vindt plaats via een door de kerkbladcommissie toegezonden acceptgiro.

Voor nadere informatie, zie ook de omslag van het kerkblad.

Het kerkelijk bureau verzorgt de plaatselijke ledenadministratie en uitgifte van attestaties (op verzoek). 

De boekhouder verzorgt de boekhouding van de Hervormde Gemeente te Aalsmeer en stelt de jaarrekening op welke door een kascontrolecommissie, bestaande uit een gemeentelid uit Dorp en Oost wordt gecontroleerd. Vervolgens wordt de jaarrekening door de
Algemene Kerkenraad goedgekeurd en tenslotte verstuurd naar het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN.

Bij de kerkrentmeesters zijn collectebonnen te bestellen die voor alle collecten in onze gemeente te gebruiken zijn. Omdat onze gemeente een zg. ANBI status heeft zijn collectebonnen (en andere giften) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Diakenen

Het college van diakenen van onze centrale gemeente wordt gevormd door de diakenen van de twee wijkgemeenten. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode. Het college kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen)

Wij mogen ons verheugen in een tamelijk welvarende gemeente, waarmee direct geconcludeerd mag worden dat het aandachtsveld “armenzorg” binnen onze gemeente, gelukkig tot op heden een minimale uitvoering vraagt. Maar het mag niet aan onze aandacht verslappen.

In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen in barmhartigheid om te zien naar de vreemdeling, de weduwe, de wees, de arme en de gevangene. Art. X lid 2 van de Kerkorde van de PKN stelt dat de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door in de dienst van barmhartigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De gemeente is dus in haar geheel geroepen tot deze dienst. Zij vervult deze onder leiding van, en met behulp van, de diakenen. Het diaconaat krijgt gestalte in:

 • Naar elkaar omzien het bemiddelen in, en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die daar niet op andere wijze van kunnen worden voorzien;
 • het adequaat reageren op omstandigheden en gebeurtenissen die mensen aantasten in hun maatschappelijke of sociale waardigheid;
 • het toerusten en stimuleren van gemeenteleden en diakenen om hun diaconale roeping te leren verstaan;
 • het bijeenbrengen, beheren en besteden van de middelen die benodigd zijn voor de uitoefening van het diaconaat binnen en buiten Nederland.

Diakenen staan letterlijk op de drempel tussen de gemeente en de samenleving. Niet als enigen natuurlijk want wij leven allen in die grote samenleving. Maar de diaken heeft in de gemeente een bijzondere plaats en taak: het verzorgen van de verbinding tussen het geheim van de binnenkant van de gemeente (de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst) en wat er met de mensen gebeurt in de grote samenleving. God heeft Zijn gemeente niet geroepen om een soort vereniging te zijn met als hoogste doel zichzelf in stand te houden, maar om een dienende en getuigende gemeente van Jezus Christus in de wereld te zijn. Heel het gemeenteleven dient hierop gericht te zijn: gemeente zijn voor anderen. De vele taken, waarvoor de diaconie zich geplaatst ziet, bevestigen dat de diakenen in de huidige situatie een belangrijke functie hebben. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele steun naar een veel breder terrein van sociale hulpverlening. Diaconale hulp wordt waar nodig en mogelijk verstrekt aan hulpbehoevende natuurlijke personen.

De diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen kerkelijke gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.

Binnen de “eigen” kerkelijke gemeente zal deze hulp worden bemiddeld of verleend onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen. Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend via erkende instellingen en organisaties die handelen vanuit Gods Woord. Waar noodhulp nodig is en dergelijke instanties niet ter plaatse zijn om deze hulp te verlenen, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp verstrekken.

Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is binnengekomen en door het college van diakenen wordt goedgekeurd. Ook kan het college zelf – of op aanwijzing van derden – in overleg treden met natuurlijke personen waarvan het vermoeden bestaat dat diaconale hulp gewenst is, en zo nodig deze hulp bemiddelen of verlenen.

Taken

De taken van de diakenen vinden deels binnen, deels buiten de kerkdiensten plaats:

 • Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering;
 • Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van de collecte doelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst);
 • Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt;
 • Diakenen hebben ook dienst bij avondmaalsdiensten in de diverse verzorgingshuizen.

Activiteiten

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Voor hulpvragen of noden worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.

Naast het verwerven en besteden van financiële middelen en goederen ten bate van diaconale hulp, en naast het verlenen van bijstand, stuurt de diaconie ook benodigde commissies en werkgroepen aan die activiteiten van diaconale aard verrichten.

De financiële middelen worden voornamelijk verkregen uit:

 • Collecten in de eredienst;
 • Collecten bij de avondmaalsviering;
 • Projectcollecten waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt;
 • Giften;
 • Verhuur onroerende zaken.

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:

 • Kosten beheer/administratie;
 • Verplichte bijdragen bredere organen;
 • Kosten Kerkdienstgemist;
 • Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg);
 • Giften regionale/landelijke instellingen en aan wereldwijd werkende instellingen.

Vakantie en opvanghuis

Indien er noodzaak is om een weekje vakantie te houden of op adem te komen, kunt u aan de diaconie om advies vragen. Eventuele financiële steun behoort tot de mogelijkheden.

Dit alles heeft de diaconie van de hervormde gemeente Aalsmeer vastgelegd in een beleidsplan: “Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer 2020-2025”.

Naar diverse werkgroepen en commissies zijn diakenen afgevaardigd. Deze zijn hieronder weergegeven:

De ZWO-Commissie Hervormde Gemeente, Aalsmeer

Er verschijnen regelmatig stukjes van de ZWO-commissie in het kerkblad. Maar wat doet de ZWO, wie heeft zitting in de ZWO en hoe is de ZWO georganiseerd?

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een mond vol. Maar het komt hierop neer: hulp aan iedereen die bezig is met het uitdragen van God’s Woord, waar ook ter wereld.

Zo ondersteunt de ZWO de zendelingen die vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer zijn uitgezonden, te weten Paulien Naber en of uit andere kerken zoals Fred en Wilma Westerink. Daarnaast worden er collectes gehouden voor onder andere Trans World Radio (T.W.R.), de vereniging voor zending in Nederland (I.Z.B.) en Kerk in actie. Het doel is om de collectes zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen van de ZWO. Verder beheert de ZWO het geld, die u als gemeente, in de zendingsbussen doet. Momenteel worden dit geld besteed aan de maandelijkse bijdrage van één van de zendelingen. Tevens worden er verschillende acties op touw gezet om extra geld bij elkaar te krijgen.

Om deze zendingsdoelen te kunnen ondersteunen is de ZWO afhankelijk van de bijdragen van u als lid van onze gemeente. De ZWO vindt het belangrijk dat met name de zendelingen die vanuit onze eigen gemeente zijn uitgezonden voldoende kunnen worden ondersteund. Zodoende zal de ZWO in het najaar, om het jaar,  een actie houden, de zogenaamde acceptgirokaarten actie. Het doel van deze actie is om voldoende geld bij elkaar te brengen om als ZWO de komende twee jaar onze eigen zendelingen met een vast bedrag per maand te kunnen ondersteunen.

De ZWO staat onder verantwoording van de diaconie. Invulling aan deze commissie wordt gegeven door drie leden uit wijk Dorp en drie leden uit wijk Oost.

De ZWO vergaderingen zijn onderdeel van de diaconie vergaderingen. In deze vergaderingen wordt o.a. het wel en wee van de zendelingen besproken en wordt het doel bepaald van de 12 ZWO-collectes die per jaar gehouden worden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie of diaken. We stellen u betrokkenheid zeer op prijs om zo met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan het doel van de ZWO: het uitdragen van Gods Woord waar ook ter wereld… dus ook in Nederland!

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zuster gemeente Felenyed in Roemenië.
Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat. Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang, het renoveren van de dak- en toren constructie van de kerk en het uitdelen van voedselpakketten.  Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God. 

De meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer en één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost