Organisatie

Neem een kijkje achter de schermen van wijk Oost. Ontdek de organisatie voor de wekelijkse kerkdiensten en de vele activiteiten. Onder gezamenlijk vind je wat we gezamenlijk met wijk Dorp doen.

Wijk Oosterkerk

Overzicht van het wijkwerk

Wijkkerkenraad
De Hervormde Gemeente Aalsmeer behoort als onderdeel tot de Nederlands Hervormde Kerk. In de lijn van de kerkorde is de Hervormde Gemeente Aalsmeer een centrale gemeente met twee wijkgemeenten nl. Dorp en Oost en de daaraan verbonden predikantsplaatsen.
In een centrale gemeente, dus ook in de Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaan enkele centrale organen, zoals de Algemene Kerkenraad, het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters, en diverse commissies. Over deze organen en commissies vindt u in de website verdere informatie.
Daarnaast kent elke wijkgemeente haar wijkkerkenraad, die vooral op inhoudelijke terrein, geheel zelfstandig beleid kan voeren.
De doelstelling of taak van de kerkenraad is eenvoudig gezegd: het leiden van de gemeente.
Binnen de kerkenraad bestaan verschillende ambten en die elk een eigen taak hebben. Samen met de predikant dienen zij de gemeente.
De kerk kent drie ambten nl.de predikant, de ouderling en de diaken.
De nieuwe leden van de kerkenraad worden aangesteld door de kerkenraad van wijk Oost. In principe wordt het ambt uitgevoerd voor een termijn van vier jaar met een maximum van 12 jaren aaneengesloten.

Vrouwenraad

Sedert 4 juni 1952 is de Vrouwenraad actief in onze wijk Oost.
De dames van deze raad onderhouden persoonlijk contact met de gemeenteleden bij hoogtijdagen, ziekte en zeer en zij bezoeken de senioren van de gemeente.
In het winterseizoen worden een aantal ontmoetingsmiddagen georganiseerd in ’t Anker. Het afwisselende programma kan door iedereen uit de wijk worden bezocht.

Team Pastoraat

Persoonlijke aandacht voor de gemeenteleden is een taak van de ouderlingen.

De wijkgemeente is verdeeld in straten en elke ouderling heeft een aantal straten onder zijn of haar hoede. De ouderling (meestal met een bezoekbroeder of -zuster) komt bij u langs en vraagt of u huisbezoek wilt ontvangen. Zij hebben de intentie minimaal een maal per twee jaar langs te komen. Tijdens zo’n gesprek kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Vaak is het een combinatie van “gewone” onderwerpen en die punten die u wilt delen of bespreken.

Team Jeugd

De kinderen, tieners en jongeren zijn een waardevolle groep in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat ze een plek hebben binnen en buiten de zondagsdiensten en zich gezien weten. We organiseren daarom verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden.

Oppasdienst
Voor de kinderen van 0-4 jaar is er tijdens kerkdiensten oppasdienst.

Eredienst en Kindernevendienst
Voor de kinderen is er wekelijks op zondag een kindermoment in de eredienst en aansluitend kindernevendienst. In verschillende leeftijdsgroepen krijgen ze een verhaal en een activiteit, bv knutselen of een spel. Een aantal keer per jaar wordt er een kindernevendienst “special” georganiseerd. Hierin wordt een thema meer uitgediept en zijn er meerdere activiteiten. Met Palmpasen bijvoorbeeld worden er palmpasenstokken gemaakt.

Ongeveer eens in de zes weken is er op zondagochtend tijdens de eredienst tienerkring. Dit is voor de jongeren van 12-15 jaar. Tijdens de tienerkring wordt er een onderwerp behandeld, of een preek nabesproken en soms komt er een gast iets vertellen.

Kerk-op-Schoot
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er vijf maal per jaar een speciale middagdienst: Kerk-Op-Schoot. Tijdens deze dienst wordt er gezongen, geknutseld en geluisterd naar een bijbel verhaal.

Kidspraise
Vijf keer per jaar is er een Kidspraise op zondagmiddag. Elke Kidspraise staat in het teken van het jaarthema. De kinderen van de basisschoolleeftijd worden hiermee bereikt. Er wordt gezongen met de nevendienstband, activiteiten passend bij het thema gedaan en natuurlijk het verhaal verteld of uitgebeeld. Als afsluiting van de laatste kidspraise eten we met elkaar (pannenkoeken!).

Vibezz
Voor de jongeren van 13-18 jaar is er Vibezz. Een gezellige zondagavond om te kletsen, chillen, spelletjes te spelen of een goed gesprek te voeren.

Step Up
Twee keer per jaar wordt er een reeks van zes tot acht catechese-avonden gegeven. De leeftijd voor deze catechese is 18+. Er wordt gestart met een maaltijd, waarna een onderwerp wordt besproken en uitgediept. Afgelopen jaren zijn o.a. behandeld het bijbelboek Openbaring, Prediker, Richteren of een reeks aan de hand van een thema.

Belijdenis catechese
In het voorjaar wordt er bij vraag naar belijdeniscatechese een aantal avonden gepland olv Menno Zandbergen.

Gezamenlijk

Wat beide beide wijken gezamenlijk doen

Algemene Kerkenraad

De Hervormde Gemeente Aalsmeer bestaat uit de wijkgemeenten Dorp en Oost.

De Algemene Kerkenraad bestaat uit leden van de twee wijkkerkenraden. Men vergadert 6 maal per jaar en bespreekt die zaken die kerkordelijk tot het takenpakket behoren. Tevens worden de onderwerpen besproken, welke door de wijkkerkenraden worden aangedragen, om tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad vallen o.a. de redactie en inhoud van het kerkblad, de Hervormde Jeugdraad, de Christelijke Jeugdkampen. het preekbeurtenrooster (in overleg met de predikanten) en daarmee het vaststellen van de kerkdiensten, het maken van het collecterooster, studieverlofregeling voor de predikanten, het vaststellen van de beleidsplannen. de jaarrekening en begroting van de Diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Hierbij wil de AK de gemeente informeren over de wijzigingen in de plaatselijke regeling AK 2019: Plaatselijke regeling Aalsmeer 2019.

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorieën, kerken en wijkgebouwen, en het aanstellen van de voorgangers en ander personeel inclusief hun honorering. Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan:

 • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
 • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans, lidmaatschapsbijdrage, oogstcollecte, aanvragen van subsidies en andere activiteiten.
 • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik en de exploitatie van de kerkgebouwen, pastorieën, wijkgebouwen en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalsmeer, voor zover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkrentmeesters;
 • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
 • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in dienst zijnde personeel;
 • De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kerkelijk bureau.
 • De binnen haar verantwoordelijkheid te rekenen begeleiding van het kerkblad.
 • Het college van kerkrentmeesters van de centrale gemeente wordt gevormd door leden uit de twee wijkgemeente. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode.

Om het bovenstaande beleid uit te kunnen voeren, laten de kerkrentmeesters zich bijstaan door de volgende commissies:

 • Kerkbladcommissie
 • Kerkelijk bureau
 • Financiele administratie
 • Verkoop collectebonnen

    Kerkbladcommissie

Het kerkblad wordt uitgegeven voor de Hervormde Gemeente te Aalsmeer, de Protestantse Gemeente te Aalsmeer en de Samen Op Weg gemeente te Kudelstaart. De kerkbladcommissie zorgt wekelijks (met uitzondering van enkele vakantieweken) voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad.

De kerkbladcommissie laat zich hierin bijstaan door een groot aantal vrijwilligers, die er uiteindelijk voor zorgen, dat het kerkblad wekelijks bij u bezorgd wordt, huis aan huis, via de post of tegenwoordig per e-mail.

De kerkbladcommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van het kerkblad. De redactie en inhoud is een verantwoordelijkheid van de kerkenraden.

In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Betaling daarvan vindt plaats via een door de kerkbladcommissie toegezonden acceptgiro.

Voor nadere informatie, zie ook de omslag van het kerkblad.

    Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau verzorgt de plaatselijke ledenadministratie en uitgifte van attestaties (op verzoek).

    Financiële administratie

De boekhouder verzorgt de boekhouding van de Hervormde Gemeente te Aalsmeer en stelt de jaarrekening op welke door een kascontrolecommissie, bestaande uit een gemeentelid uit Dorp en Oost wordt gecontroleerd. Vervolgens wordt de jaarrekening door de Algemene Kerkenraad goedgekeurd en tenslotte verstuurd naar het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN.

    Collectebonnen

Bij de kerkrentmeesters zijn collectebonnen te bestellen die voor alle collecten in onze gemeente te gebruiken zijn. Omdat onze gemeente een zg. ANBI status heeft zijn collectebonnen (en andere giften) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Diakenen

Het college van diakenen van onze centrale gemeente wordt gevormd door de diakenen van de twee wijkgemeenten. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode. Het college kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen)

Wij mogen ons verheugen in een tamelijk welvarende gemeente, waarmee direct geconcludeerd mag worden dat het aandachtsveld “armenzorg” binnen onze gemeente, gelukkig tot op heden een minimale uitvoering vraagt. Maar het mag niet aan onze aandacht verslappen.

In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen in barmhartigheid om te zien naar de vreemdeling, de weduwe, de wees, de arme en de gevangene. Art. X lid 2 van de Kerkorde van de PKN stelt dat de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door in de dienst van barmhartigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De gemeente is dus in haar geheel geroepen tot deze dienst. Zij vervult deze onder leiding van, en met behulp van, de diakenen. Het diaconaat krijgt gestalte in:

 • Naar elkaar omzien het bemiddelen in, en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die daar niet op andere wijze van kunnen worden voorzien;
 • het adequaat reageren op omstandigheden en gebeurtenissen die mensen aantasten in hun maatschappelijke of sociale waardigheid;
 • het toerusten en stimuleren van gemeenteleden en diakenen om hun diaconale roeping te leren verstaan;
 • het bijeenbrengen, beheren en besteden van de middelen die benodigd zijn voor de uitoefening van het diaconaat binnen en buiten Nederland.

Diakenen staan letterlijk op de drempel tussen de gemeente en de samenleving. Niet als enigen natuurlijk want wij leven allen in die grote samenleving. Maar de diaken heeft in de gemeente een bijzondere plaats en taak: het verzorgen van de verbinding tussen het geheim van de binnenkant van de gemeente (de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst) en wat er met de mensen gebeurt in de grote samenleving. God heeft Zijn gemeente niet geroepen om een soort vereniging te zijn met als hoogste doel zichzelf in stand te houden, maar om een dienende en getuigende gemeente van Jezus Christus in de wereld te zijn. Heel het gemeenteleven dient hierop gericht te zijn: gemeente zijn voor anderen. De vele taken, waarvoor de diaconie zich geplaatst ziet, bevestigen dat de diakenen in de huidige situatie een belangrijke functie hebben. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele steun naar een veel breder terrein van sociale hulpverlening. Diaconale hulp wordt waar nodig en mogelijk verstrekt aan hulpbehoevende natuurlijke personen.

De diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen kerkelijke gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.

Binnen de “eigen” kerkelijke gemeente zal deze hulp worden bemiddeld of verleend onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen. Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend via erkende instellingen en organisaties die handelen vanuit Gods Woord. Waar noodhulp nodig is en dergelijke instanties niet ter plaatse zijn om deze hulp te verlenen, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp verstrekken.

Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is binnengekomen en door het college van diakenen wordt goedgekeurd. Ook kan het college zelf – of op aanwijzing van derden – in overleg treden met natuurlijke personen waarvan het vermoeden bestaat dat diaconale hulp gewenst is, en zo nodig deze hulp bemiddelen of verlenen.

Taken

De taken van de diakenen vinden deels binnen, deels buiten de kerkdiensten plaats:

 • Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering;
 • Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van de collecte doelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst);
 • Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt;
 • Diakenen hebben ook dienst bij avondmaalsdiensten in de diverse verzorgingshuizen.

Activiteiten

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Voor hulpvragen of noden worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.

Naast het verwerven en besteden van financiële middelen en goederen ten bate van diaconale hulp, en naast het verlenen van bijstand, stuurt de diaconie ook benodigde commissies en werkgroepen aan die activiteiten van diaconale aard verrichten.

De financiële middelen worden voornamelijk verkregen uit:

 • Collecten in de eredienst;
 • Collecten bij de avondmaalsviering;
 • Projectcollecten waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt;
 • Giften;
 • Verhuur onroerende zaken.

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:

 • Kosten beheer/administratie;
 • Verplichte bijdragen bredere organen;
 • Kosten Kerkdienstgemist;
 • Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg);
 • Giften regionale/landelijke instellingen en aan wereldwijd werkende instellingen.

Vakantie en opvanghuis

Indien er noodzaak is om een weekje vakantie te houden of op adem te komen, kunt u aan de diaconie om advies vragen. Eventuele financiële steun behoort tot de mogelijkheden.

Dit alles heeft de diaconie van de hervormde gemeente Aalsmeer vastgelegd in een beleidsplan: “Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer 2020-2025”.

Naar diverse werkgroepen en commissies zijn diakenen afgevaardigd. Deze zijn hieronder weergegeven:

Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Vanuit elke wijk neemt hierin een diaken plaats en een gemeentelid. Deze commissie verzorgt de publicaties en collectes t.b.v. het werelddiaconaat, de zending van de kerk en diverse vrije zendingsorganisaties. Ook regelt de commissie het sparen van ansichtkaarten en postzegels. Hiervoor staan dozen in de Dorpskerk en in de Oosterkerk. De opbrengst is voor het zendingswerk.

Vrouwenraad (VR)

Werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Per wijk is een diaken als contactpersoon aangewezen. De vrouwen van de vrouwenraad bezoeken ouderen (boven de 75 jaar) in de gemeente. Ook organiseren ze speciale contactmiddagen voor ouderen. Met heel veel plezier komen ouderen samen tijdens onze bekende Kerst- en Paasmiddagen. Daarnaast komen ze een meerdere keren bijeen voor andere themamiddagen.

Roemenië commissie

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zuster gemeente Felenyed in Roemenië. Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat. Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang, het renoveren van de dak- en toren constructie van de kerk en het uitdelen van voedselpakketten. Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God.

Zorgcentrum Aelsmeer

De meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer en één lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad.

Vrouwenraad

Sedert 4 juni 1952 is de Vrouwenraad actief in onze wijk Oost.
De dames van deze raad onderhouden persoonlijk contact met de gemeenteleden bij hoogtijdagen, ziekte en zeer en zij bezoeken de senioren van de gemeente.
In het winterseizoen worden een aantal ontmoetingsmiddagen georganiseerd in ’t Anker. Het afwisselende programma kan door iedereen uit de wijk worden bezocht.

Team Pastoraat

Persoonlijke aandacht voor de gemeenteleden is een taak van de ouderlingen.

De wijkgemeente is verdeeld in straten en elke ouderling heeft een aantal straten onder zijn of haar hoede. De ouderling (meestal met een bezoekbroeder of -zuster) komt bij u langs en vraagt of u huisbezoek wilt ontvangen. Zij hebben de intentie minimaal een maal per twee jaar langs te komen. Tijdens zo’n gesprek kunnen allerlei zaken aan de orde komen. Vaak is het een combinatie van “gewone” onderwerpen en die punten die u wilt delen of bespreken.
Team Jeugd

De kinderen, tieners en jongeren zijn een waardevolle groep in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat ze een plek hebben binnen en buiten de zondagsdiensten en zich gezien weten. We organiseren daarom verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden.

Oppasdienst
Voor de kinderen van 0-4 jaar is er tijdens kerkdiensten oppasdienst.

Eredienst en Kindernevendienst
Voor de kinderen is er wekelijks op zondag een kindermoment in de eredienst en aansluitend kindernevendienst. In verschillende leeftijdsgroepen krijgen ze een verhaal en een activiteit, bv knutselen of een spel. Een aantal keer per jaar wordt er een kindernevendienst “special” georganiseerd. Hierin wordt een thema meer uitgediept en zijn er meerdere activiteiten. Met Palmpasen bijvoorbeeld worden er palmpasenstokken gemaakt.

Ongeveer eens in de zes weken is er op zondagochtend tijdens de eredienst tienerkring. Dit is voor de jongeren van 12-15 jaar. Tijdens de tienerkring wordt er een onderwerp behandeld, of een preek nabesproken en soms komt er een gast iets vertellen.

Kerk-op-Schoot
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er vijf maal per jaar een speciale middagdienst: Kerk-Op-Schoot. Tijdens deze dienst wordt er gezongen, geknutseld en geluisterd naar een bijbel verhaal.

Kidspraise
Vijf keer per jaar is er een Kidspraise op zondagmiddag. Elke Kidspraise staat in het teken van het jaarthema. De kinderen van de basisschoolleeftijd worden hiermee bereikt. Er wordt gezongen met de nevendienstband, activiteiten passend bij het thema gedaan en natuurlijk het verhaal verteld of uitgebeeld. Als afsluiting van de laatste kidspraise eten we met elkaar (pannenkoeken!).

Vibezz
Voor de jongeren van 13-18 jaar is er Vibezz. Een gezellige zondagavond om te kletsen, chillen, spelletjes te spelen of een goed gesprek te voeren.

Step Up
Twee keer per jaar wordt er een reeks van zes tot acht catechese-avonden gegeven. De leeftijd voor deze catechese is 18+. Er wordt gestart met een maaltijd, waarna een onderwerp wordt besproken en uitgediept. Afgelopen jaren zijn o.a. behandeld het bijbelboek Openbaring, Prediker, Richteren of een reeks aan de hand van een thema.

Belijdenis catechese
In het voorjaar wordt er bij vraag naar belijdeniscatechese een aantal avonden gepland olv Menno Zandbergen.

Werkgroep Israël

Genesis 12:3 – ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken;
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.

Als Hervormde Gemeente weten we ons onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, Gods oogappel. De werkgroep Israël zoekt naar wegen om de relatie met het Joodse volk aan te halen en te herstellen. Dit doet de werkgroep door het organiseren van Bijbelstudie avonden, bijeenkomsten en uitwisselingen met Joodse gemeenschappen in onze directe omgeving en in Israël zelf.


College van diakenen

Het college van diakenen van onze centrale gemeente wordt gevormd door de diakenen van de twee wijk-gemeenten. Elke maand komt het college bijeen in vergadering, met uitzondering van de vakantieperiode. Het college kiest uit haar midden een dagelijks bestuur (moderamen).

Wij mogen ons verheugen in een tamelijk welvarende gemeente, waarmee direct geconcludeerd mag worden dat het aandachtsveld “armenzorg” binnen onze gemeente, gelukkig tot op heden een minimale uitvoering vraagt. Maar het mag beslist onze aandacht niet verslappen.

In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen in barmhartigheid om te zien naar de vreemdeling, de weduwe, de wees, de arme en de gevangene. Art. X lid 2 van de Kerkorde van de PKN stelt dat de gemeente haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld vervult door in de dienst van barmhartigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De gemeente is dus in haar geheel geroepen tot deze dienst. Zij vervult deze onder leiding van, en met behulp van, de diakenen. Het diaconaat krijgt gestalte in:

 • Naar elkaar omzien het bemiddelen in, en het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die daar niet op andere wijze van kunnen worden voorzien
 • het adequaat reageren op omstandigheden en gebeurtenissen die mensen aantasten in hun maatschappelijke of sociale waardigheid
 • het toerusten en stimuleren van gemeenteleden en diakenen om hun diaconale roeping te leren verstaan
 • het bijeenbrengen, beheren en besteden van de middelen die benodigd zijn voor de uitoefening van het diaconaat binnen en buiten Nederland

Diakenen staan letterlijk op de drempel tussen de gemeente en de samenleving. Niet als enigen natuurlijk want wij leven allen in die grote samenleving. Maar de diaken heeft in de gemeente een bijzondere plaats en taak: het verzorgen van de verbinding tussen het geheim van de binnenkant van de gemeente (de viering van het Heilig Avondmaal in de eredienst) en wat er met de mensen gebeurt in de grote samenleving. God heeft Zijn gemeente niet geroepen om een soort vereniging te zijn met als hoogste doel zichzelf in stand te houden, maar om een dienende en getuigende gemeente van Jezus Christus in de wereld te zijn. Heel het gemeenteleven dient hierop gericht te zijn: gemeente zijn voor anderen. De vele taken, waarvoor de diaconie zich geplaatst ziet, bevestigen dat de diakenen in de huidige situatie een belangrijke functie hebben. Er heeft een grote verschuiving plaatsgevonden van materiele steun naar een veel breder terrein van sociale hulpverlening.

Diaconale hulp wordt waar nodig en mogelijk verstrekt aan hulpbehoevende natuurlijke personen.

De diaconale opdracht kent geen grenzen, noch die van eigen kerkelijke gemeente, noch die van eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag “wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken”, wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.

Binnen de “eigen” kerkelijke gemeente zal deze hulp worden bemiddeld of verleend onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen. Buiten de kerkelijke gemeente zal diaconale hulp in binnen- en buitenland in principe worden verleend via erkende instellingen en organisaties die handelen vanuit Gods Woord. Waar noodhulp nodig is en dergelijke instanties niet ter plaatse zijn om deze hulp te verlenen, kunnen ook andere instanties worden gesteund die deze noodhulp verstrekken.

Hulpverlening namens de diaconie kan worden gestart nadat een hulpvraag is binnengekomen en door het college van diakenen wordt goedgekeurd. Ook kan het college zelf – of op aanwijzing van derden – in overleg treden met natuurlijke personen waarvan het vermoeden bestaat dat diaconale hulp gewenst is, en zo nodig deze hulp bemiddelen of verlenen

Taken

De taken van de diakenen vinden deels binnen, deels buiten de kerkdiensten plaats:

 • Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
 • Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van de gelden, maar ook voor het bepalen van de collecte doelen en het ervoor zorgen dat de opbrengst bij de gewenste doelen terecht komt. Bij deze taak hoort ook het duidelijk maken van de doelen (en opbrengsten) door schriftelijke en mondelinge informatie (in kerkbladen en tijdens de dienst).
 • Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren ze de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.
 • Diakenen hebben ook dienst bij avondmaal diensten in de diverse verzorgingshuizen.

Activiteiten

Als zeer belangrijk ziet de diaconie haar taak de gemeente bewust te maken van de noden die er zijn, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Voor hulpvragen of noden  worden collecten bestemd en/of acties georganiseerd. Daarnaast wordt aan diakenen en gemeenteleden gevraagd oog te hebben voor de stille noden in de gemeente, zodat op de juiste plaats en tijd hulp geboden kan worden.

Naast het verwerven en besteden van financiële middelen en goederen ten bate van diaconale hulp, en naast het verlenen van bijstand, stuurt de diaconie ook benodigde commissies en werkgroepen aan die activiteiten van diaconale aard verrichten.

De financiële middelen worden voornamelijk verkregen uit:

 • Collecten in de eredienst
 • Collecten bij de avondmaalsviering
 • Projectcollecten waarvoor de bestemming vooraf wordt bekendgemaakt
 • Giften
 • Verhuur onroerende zaken

De inkomsten worden gebruikt om de navolgende uitgaven te kunnen doen:

 • Kosten beheer/administratie
 • Verplichte bijdragen bredere organen
 • Kosten kerkradio
 • Diaconale zorg binnen de eigen gemeente (o.a. ondersteuningen, zieken en ouderenzorg)
 • Giften regionale/landelijke instellingen en aan wereldwijd werkende instellingen.
 • Vakantie en opvanghuis

Indien er noodzaak is om een weekje vakantie te houden of op adem te komen, kunt u aan de diaconie om advies vragen. Eventuele financiële steun behoort tot de mogelijkheden.

Dit alles heeft de diaconie van de hervormde gemeente Aalsmeer vastgelegd in een beleidsplan: “Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer 2015-2019”.

Naar diverse werkgroepen en commissies zijn diakenen afgevaardigd. Deze zijn hieronder weergegeven:

 • Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
 • Vrouwenraad (VR)
 • Roemenië commissie
 • Vakantieweek senioren
 • Zorgcentrum Aelsmeer

    Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-Commissie Hervormde Gemeente, Aalsmeer

Er verschijnen regelmatig stukjes van de ZWO-commissie in het kerkblad. Maar wat doet de ZWO, wie heeft zitting in de ZWO en hoe is de ZWO georganiseerd?

De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Een mond vol. Maar het komt hierop neer: hulp aan iedereen die bezig is met het uitdragen van God’s Woord, waar ook ter wereld.

Zo ondersteunt de ZWO de zendelingen die vanuit de Hervormde Gemeente Aalsmeer zijn uitgezonden, te weten Paulien Naber en of uit andere kerken zoals Fred en Wilma Westerink. Daarnaast worden er collectes gehouden voor onder andere Trans World Radio (T.W.R.), de vereniging voor zending in Nederland (I.Z.B.) en Kerk in actie. Het doel is om de collectes zo goed mogelijk te verdelen over de verschillende geledingen van de ZWO. Verder beheert de ZWO het geld, die u als gemeente, in de zendingsbussen doet. Momenteel worden dit geld besteed aan de maandelijkse bijdrage van één van de zendelingen. Tevens worden er verschillende acties op touw gezet om extra geld bij elkaar te krijgen.

Om deze zendingsdoelen te kunnen ondersteunen is de ZWO afhankelijk van de bijdragen van u als lid van onze gemeente. De ZWO vindt het belangrijk dat met name de zendelingen die vanuit onze eigen gemeente zijn uitgezonden voldoende kunnen worden ondersteund. Zodoende zal de ZWO in het najaar, om het jaar,  een actie houden, de zogenaamde acceptgirokaarten actie. Het doel van deze actie is om voldoende geld bij elkaar te brengen om als ZWO de komende twee jaar onze eigen zendelingen met een vast bedrag per maand te kunnen ondersteunen.

De ZWO staat onder verantwoording van de diaconie. Invulling aan deze commissie wordt gegeven door drie leden uit wijk Dorp en drie leden uit wijk Oost.

De ZWO vergaderingen zijn onderdeel van de diaconie vergaderingen. In deze vergaderingen wordt o.a. het wel en wee van de zendelingen besproken en wordt het doel bepaald van de 12 ZWO-collectes die per jaar gehouden worden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Neemt u dan contact op met één van de leden van de ZWO-commissie of diaken. We stellen u betrokkenheid zeer op prijs om zo met elkaar een bijdrage te kunnen leveren aan het doel van de ZWO: het uitdragen van Gods Woord waar ook ter wereld… dus ook in Nederland!

    Roemenië commissie

Sinds vele jaren zijn we als Hervormd Aalsmeerse gemeente verbonden aan de zuster gemeente Felenyed in Roemenië.
Felenyed is een aangrenzend dorpje van Aiud, waar de gemeente van Ds. Lorincz woont en waar ook het kerkje staat. Op een aantal manieren is er financiële ondersteuning geweest, zoals het opknappen van de bijgebouwen voor de kinderopvang, het renoveren van de dak- en toren constructie van de kerk en het uitdelen van voedselpakketten.  Het is goed te weten dat we verbonden zijn in de naam van Jezus, ver weg en dichtbij en dat zij zich ook gedragen mogen weten door de Vaderhand van God.

   

Agenda

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Contact

Algemeen contactformulier

Hervormde Gemeente

Postadres Algemene Kerkenraad:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Postadres Kerkrentmeesters:
Postbus 333
1430 AH  Aalsmeer

NL08 RABO 0300 1421 61

Bankrekening diaconie
NL 95 RABO 0300 1205 16

 

Wijk Dorpskerk

Bezoekadres:
Kanaalstraat 12
1431 BE Aalsmeer​

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Wijk Oosterkerk

Bezoekadres:
Oosteinderweg 269
1432 AV Aalsmeer

Postadres:
Postbus 158
1430 AD  Aalsmeer

Blijf op de hoogte

Ontvang elke zaterdagochtend het laatste nieuws uit beide wijken.

Menu

Agenda Wijk Oost

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost

Agenda Wijk Dorp

Hervormde Gemeente | Wijk Dorp | Wijk Oost